Yachts for Sale
French

115′ 2008 yapluka
115′ 2008 yapluka
Year: 2008
Builder: Yapluka
Length: 115' 2" (35.10 M)
€12,800,000 EUR
doris v
doris v
Year: 2012
Builder: Pershing
Length: 88' 7" (27.00 M)
€4,300,000 EUR
panthours
panthours
Year: 2006
Builder: Sanlorenzo
Length: 87' 10" (26.75 M)
€2,250,000 EUR
chrismar ii
chrismar ii
Year: 2007
Builder: Couach
Length: 73' 10" (22.50 M)
€825,000 EUR
caspa
caspa
Year: 1996
Builder: Bec Marine
Length: 72' 3" (22.00 M)
€667,000 EUR
emotion
emotion
Year: 2012
Builder: Sanlorenzo
Length: 72' 3" (22.00 M)
€1,450,000 EUR
japi v
japi v
Year: 2009
Builder: Couach
Length: 72' 0" (21.95 M)
€530,000 EUR
luciano
luciano
Year: 2006
Builder: Sunseeker
Length: 64' 4" (19.61 M)
€500,000 EUR
volcano
volcano
Year: 2014
Builder: Monte Carlo Yachts
Length: 60' 3" (18.35 M)
€650,000 EUR
black legend 4
black legend 4
Year: 2019
Builder: Black Pepper
Length: 57' 5" (17.50 M)
€2,050,000 EUR