VandutchYachts for Sale

KISMET
KISMET
Year: 2015
Builder: Vandutch
Length: 55' (16.76m)
$1,150,000 USD
WHITE SHARK
WHITE SHARK
Year: 2015
Builder: Vandutch
Length: 54' (16.45m)
€875,000 EUR
ALLDUTCH 48
ALLDUTCH 48
Year: 2021
Builder: Vandutch
Length: 48' (14.61m)
€1,031,100 EUR